Google Analytics

เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์

Google Analytic

Google Analytic

เป็น เครื่องมือช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะทำให้เราทราบถึงปัญหาหรือโอกาสที่มีอยู่

ข้อดี

  • เข้าใจลูกค้าตลอดทั้ง Customer Journey
  • ได้ข้อมูลแบบ Realtime
  • วัดผลได้แม่นยำ

ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาทำการตลาด การซื้อโฆษณา การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ และการหาสิ่งที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สนใจ เช่น สินค้า บริการ รวมถึงเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ให้ธุรกิจเติบโตและมียอดขายเพิ่มขึ้น